Stabilné hasiace zariadenia

Hasiace zariadenia sprinklerové

Návrh a inštalácia stabilných hasiacich zariadení sprinklerových pre skladové a logistické centrá, výrobné závody, obchodné a administratívne centrá, hotely a pod.

Hasiace zariadenia plynové

Návrh a inštalácia stabilných hasiacich zariadení plynových (Novec 1230, FM200, Inergen, CO2, Dusík atď.) pre protipožiarnu ochranu serverovní, dátových centier, elektrorozvodní, archívov a pod.

Hasiace zariadenia penové

Návrh a inštalácia stabilných hasiacich zariadení penových pre protipožiarnu ochranu technologických priestorov alebo priestorov určených na skladovanie, spracovanie a manipuláciu ropných produktov a horľavých kvapalín.

Strojovne čerpadiel

Návrh a inštalácia strojovní čerpadiel pre zásobovanie stabilných hasiacich zariadení a hydrantových sietí požiarnou vodou.

Spracovanie projektovej dokumentácie

  • Vypracovanie projektových dokumentácií protipožiarnej bezpečnosti stavieb
  • Vypracovanie projektových dokumentácií hasiacich zariadení
  • Projektovú dokumentáciu spracovávame pre všetky stupne projektov – územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt, dokumentácia skutočného vyhotovenia

Servis, údržba a opravy

  • Záručný a pozáručný servis,
  • Opravy a údržba hasiacich zariadení a strojovní požiarnych čerpadiel,
  • Tlakové skúšky a funkčné skúšky hasiacich systémov,
  • Periodické skúšky prepravných tlakových nádob.

Testovanie tesnosti priestorov

Testovanie a vyhodnocovanie integrity (tesnosti) priestorov chránených hasiacimi zariadeniami plynovými (Overenie tesnosti pre dosiahnutie a udržanie hasiacej koncentrácie).